top image

הצעה הפסדית

הצעה הפסדית - וולר ושות' משרד עורכי דין

מהי הצעה הפסדית ?

הצעה הפסדית (מכונה גם "הצעה גרעונית"), היא הצעה של מציע במכרז, הנמוכה באופן משמעותי ובלתי סביר, מהאומדן של עורך המכרז. במצב זה, עולה חשש שבמחיר המבוקש, המציע לא יוכל לבצע את העבודות כלל, או לבצע את העבודות באופן לקוי (מבחינת איכות, חריגה מתקציב, חריגה מלוחות זמנים וכו'), דבר שיסב נזקים לרשות עורכת המכרז (עע"מ 3499/08 רון עבודות עפר ייזום ופיתוח נ' ועדת המכרזים עפולה (לא פורסם)).

פעמים רבות, נתקלות וועדות המכרזים, בהצעות מחיר הנמוכות משמעותית מהאומדן שהוכן למכרז. לכאורה, ככל שההצעה זולה יותר, הרי שהאינטרס הציבורי מתקיים. אולם, ההצעה הזולה ביותר אינה בהכרח הטובה ביותר, וייתכנו מקרים בהם הצעה זולה לא תאפשר למציע לעמוד בהתחייבויותיו כלפי הרשות. בהתאם לכך, פעמים רבות פוסלת וועדת המכרזים את ההצעה הזולה, ללא צידוק, ובכך פוגעת בזכויות המציע.

 

איך קובעים שההצעה היא הפסדית ?

טרם היציאה למכרז, מכינה הרשות אומדן – הערכה כלכלית של השווי הכספי של ההתקשרות הצפויה בעקבות המכרז, או פירוט של ההכנסות וההוצאות של החוזה המוצע. האומדן מהווה כלי ראשוני ובסיסי, קנה מידה לצורך הערכת ההצעות שהוגשו במכרז, ובכלל זה לצורך שיקול דעת אם יש מקום לפסול הצעה שהוגשה בעלוּת גבוהה/נמוכה במידה משמעותית מן האומדן.

הנוהג הוא (ולעיתים ההוראה אף מופיעה במסמכי המכרז), כי חריגה של למעלה מ-25% ביחס לאומדן, מהווה חריגה משמעותית, ולעיתים אף תוביל לפסילת ההצעה, על הסף. אלא שהדרישה לקיומו של קשר בין האומדן לבין ההצעה, לא תמיד מתקיים, ויתכנו מקרים רבים לחריגה של ההצעה, מהאומדן: טעות של עורך האומדן, טעות באיפיון הדרישות במכרז, חוסר הבנה של המציע בהבנת דרישות המכרז, יתרונות שיש למציע בשוק או בתחום מסוים (מסיבות שונות), טעויות חשבוניות של המציע, ניסיון להטעיה או תכסיסנות של המציע, הצעה הפסדית וכו'. לכן, נוכח הסיבות הרבות שיש לתמחור, קשה לקבוע, במבט ראשון, כי ההצעה היא הפסדית או גרעונית.

מה דין הצעה הפסדית ?

בית המשפט העליון קבע כי גם כאשר מדובר בהצעה הפסדית, אין המשמעות פסילה אוטומטית של המציע. יש לבחון את ההצעה, לא רק מנקודת מבטה של הרשות עורכת המכרז, אלא גם מנקודת מבטו של המציע, על מגוון שיקוליו. במילים אחרות, למציע קיימים אינטרסים שונים, נוספים, מעבר להצעת המחיר: שיקולים עסקיים דוגמת צבירת ניסיון והיקף פרויקטים בתחום; רצון "להחזקה בחיים" של עסק, שבהעדר פעילות הפסדיו יגדלו; הפסד כספי משמעותי יותר, בשל השבתת כלים ופועלים; ביסוס מעמד או חדירה לתחום חדש; צבירת מוניטין; ועוד. על פי בית המשפט, כל השיקולים הללו לגיטימיים.

בעע"מ 8409/09 חופרי השרון בע"מ נ' א.י.ל סלע (1991) בע"מ [פורסם בנבו], נקבע כי "אין בעובדה שמדובר בהצעה שאינה רווחית למציע כדי להוות כשלעצמה עילה לפסילת המכרז (…) במציאות הכלכלית יתכן כי מציע יגיש הצעה, הנעדרת רווח כלכלי, אך יש בה תועלות אחרות מבחינתו כגון חדירה לשוק או רצון להרחיב את תחומי עיסוקו (…) יתכן אף מקרה של רצון ל'החזקה בחיים' של עסק שיש לו עובדים או מלאי או שניהם, ובהיעדר עבודה לא רק שלא יהיה רווח אלא אף יהיו הפסדים. כמובן אין זה המקרה הרגיל, שהרי בסופו של דבר בעולם העסקי עסקינן, והמטרה הבסיסית היא השאת רווחים. כשההצעה אינה רווחית, השאלה הנשאלת היא האם המציע יוכל לעמוד בהצעתו, שכן החשש במקרים מסוג זה הוא כי המציע אינו איתן מבחינה פיננסית, ולא יוכל לעמוד בהשלמת העבודה לה התחייב, או כי זו תהיה באיכות ירודה, ואף דברים אלה אינם בלתי אפשריים בנסיון החיים".

 

תפקיד וועדת המכרזים בבדיקת הצעה הפסדית 

על ועדת המכרזים, בראש ובראשונה, לבדוק האם הפער במחיר המוצע, נובע מכשל אצלה: האם מדובר באיפיון שאינו מדויק של דרישות המכרז, של טעויות או כשלים בעריכת האומדן, וכו'. ככל שלא מדובר בטעות של הרשות, על וועדת המכרזים לבחון היטב, ולהשתכנע, כי בחירת המציע בעל ההצעה ההפסדית, תאפשר את ביצוע המכרז, באופן, בצורה, בטיב ובלוחות הזמנים שנדרשו, ולא תביא לנזק לרשות. שומה על ועדת המכרזים לתת לבעל ההצעה זכות טיעון, על מנת שהמציע יוכיח כי ההצעה אינה גרעונית או שעומד הגיון כלכלי מאחוריה או שמחיר ההצעה לא יפגע באיכות השירות או שההצעה אינה באה משיקולים תכסיסניים. כאשר מדובר במכרזי כח אדם (ניקיון או שמירה), על וועדת המכרזים לוודא היטב, כי ההצעה ההפסדית לכאורה, לא "תגולגל" על השכר או על הזכויות הסוציאליות של העובדים (עע"מ 1912/19 רשות מקרקעי ישראל נ' אביסרור משה [פורסם בנבו]).

שימוע בבדיקת הצעה הפסדית

על מנת לוודא את יכולתו וכושרו של המציע, על וועדת המכרזים לזמן את המציע לפניה, במסגרת שימוע. על הוועדה לנסח את השאלות ואת הסוגיות הרלוונטיות, לשמוע את הסברי המציע לסוגיות אלה, לדרוש נתונים רלוונטיים נוספים (תחשיבים מפורטים לעבודות, השוואה לעבודות או מכרזים אחרים, בדיקת ניסיון המציע, חוות דעת רו"ח, בדיקת איתנות פיננסית וכו'), ואף להיעזר באנשי מקצוע לשם כך (להרחבה נוספת בנושא עריכת שימוע). רק אם תשתכנע הוועדה כי המציע יוכל לעמוד בהצעה הזולה, תוכל הוועדה להמליץ על המציע, כזוכה.

מה המסקנות ?

עבור לקוחותינו, רשויות מקומיות – הצעה הנחזית כהפסדית או כגרעונית, אינה בהכרח כזו, שכן למציע קיימים שיקולים עסקיים נוספים ולגיטימיים. פסילה אוטומטית של הצעה זולה על ידי וועדת המכרזים, רק בשל חריגה מאומדן, אפשר שתפסל על ידי בית המשפט. במקרה שבו יש ספק לגבי מחיר ההצעה, יש לנקוט במשנה זהירות: לבחון את מסמכי המכרז ואת האומדן, ולזמן את המציע לשימוע.

עבור לקוחותינו המתמודדים במכרזים – פסילה אוטומטית של הצעתכם, בשל חריגה מהאומדן, אינה יכולה לעמוד מבחינת דיני המכרזים. דרשו לקבל לידכם את האומדן, את התחשיבים ואת ההנחות העומדים בבסיסו; דרשו לקבל את מסמכי המכרז ואת הפרוטוקולים; עמדו על זכותכם לקיום שימוע, ככל שוועדת המכרזים מעוניינת לפסול את הצעתכם; הכינו מסמכים וחוות דעת משפטיות ומקצועיות, לצורך תמיכה במחיר שהצעתם; פעלו מהר ובנחישות; וקבלו ליווי צמוד מקצועי של עורך דין מכרזים.

 

משרד עו"ד וולר ושות' הנו בעל ניסיון עשיר, מיומנות וראיה רב-תחומית בתחום המכרזים, בליווי וועדות מכרזים של רשויות מקומיות ובבדיקת הצעות במכרזים. נשמח לעזור לכם בהתייעצות, חשיבה, היערכות למכרזים, הכנת מסמכי המכרז, בהגשת שאלות לעורכי המכרזים, בתשובות ובהשלמת מסמכים לוועדת המכרזים, בהשגות, בשימועים ובהופעה בפני וועדות המכרזים, בייצוג ובערעורים. צרו קשר, כבר עכשיו.

 

מובהר כי האמור לעיל, אינו מהווה חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין, אלא לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.