top image
מידע מקצועי

מכרזים

עיכוב זכיה במכרז
לעיתים קרובות, משתתף במכרז שלא הצליח לבטל את זכייתו של משתתף אחר, פונה לבית המשפט לעניינים מינהליים, בבקשה לעיכוב ביצוע,
מפגש מציעים
מכרזים ציבוריים רבים (בעיקר במכרזים שנושאם בינוי, שיפוצים ותשתיות), כוללים דרישה למפגש מציעים. מפגש זה, שלעיתים מכונה "סיור מציעים", "סיור
רכש ירוק
עורכי המכרזים במשרדי הממשלה, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים ורשויות מקומיות, מפרסמים מכרזי רכש למוצרים ולשירותים, בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים
תצהיר כוזב במכרז
כל מכרז, כולל דרישה של עורך המכרז, כי המציע יחתום על תצהירים, הצהרות ואישורים (בנוסח אחיד המצורף למסמכי המכרז), במטרה
שיקולי תחרות במכרזים ציבוריים
רשות התחרות פרסמה בחודש יוני 2020, מסמך לעורכי מכרזים בגופים הציבוריים, שעניינו שקילת שיקולי תחרות במכרזים (קישור ישיר כאן). מסמך
האם הודעת זכיה במכרז מהווה חוזה מחייב ?
בסיומם של מרבית המכרזים, מוכרז זוכה במכרז, אליו נשלחת הודעת זכיה. נשאלת השאלה, האם בעצם משלוח הודעת הזכיה, משתכלל ונחתם
צילום ערבות בנקאית (במקום המקור) – מצדיק פסילה
מה דין צילום ערבות בנקאית במכרז, שהוגשה במקום הערבות המקורית ? ביהמ"ש העליון פסק ביום 26/5/2020, ב-עע"מ 7230/19 גילי ויואל עזריה
פסילת מציעה במכרז, בשל אי תשלום אגרה
פסילת מציעה במכרז, בשל אי תשלום אגרה האם לפסול מציעה במכרז, או הצעה זוכה במכרז, בשל אי תשלום חוב אגרה שנתית,
ביטול מכרז
ההחלטה על ביטול מכרז עשויה להתקבל בשלבים שונים של המכרז, עד לחתימת הסכם התקשרות עם המציע הזוכה. גם הסיבות לביטול
התנגדות למסירת עבודות ללא מכרז
חוק חובת המכרזים, התשנ"ב - 1992 והתקנות שהותקנו מכוחו, קובעים כי הגופים הציבוריים בארץ, מחויבים לרכוש סחורות, טובין ושירותים, באמצעות
מתי לפנות לעורך דין מכרזים?
בעבר הלא רחוק, התמודדות במכרזים היתה עניין פשוט. כל שנדרש היה הוכחת עמידה בדרישת סף, הוכחת ניסיון רלוונטי, והצעה כספית
תיאום הצעות במכרז
מה זה תיאום הצעות במכרז? המכרז הציבורי מהווה סוג של תחרות מאורגנת, הנערכת בין מספר משתתפים, המתקיימת על- פי כללים פורמליים
ביטול זכייה במכרז בשל אי עמידה בתנאים למימוש הזכייה
רוב המכרזים קובעים תנאים, שעל המציע הזוכה לעמוד בהם, על מנת לממש את הזכייה, ועל מנת שייחתם הסכם התקשרות בין
הודעת אי זכיה במכרז
מה עושים, כאשר התקבלה הודעה בדבר אי זכיה במכרז? כיצד מביאים לביטול הודעת וועדת המכרזים בדבר אי זכיה במכרז ?
חוק חובת המכרזים בתאגידים מקומיים
"בשנת 2002 נחקק תיקון לחוק חובת המכרזים, המחייב את שר הפנים להתקין תקנות שעניינן החלתה של חובת המכרז הסטטוטורית על
פיצויים מוסכמים בהפרת הסכם במכרז
כמעט בכל הסכם התקשרות שנחתם מכח מכרז, מוסיפים עורכי המכרזים סעיפים הנוגעים ל"פיצויים מוסכמים". סעיפים אלו קובעים, בתמצית, כי במקרה
הרצאה בגני התערוכה – רכש ומכרזים
מתוך הרצאה של עו"ד רועי וולר, בגני התערוכה (המרכז הבינלאומי לכנסים - וועידת ישראל לרכש ארגוני 2022), בפני חברי פורום
וועדה מקצועית מטעם וועדת המכרזים
המקור החוקי ומעמד וועדה מקצועית מטעם וועדת המכרזים וועדות המכרזים לרוב ממנות וועדה מקצועית, מומחה או יועץ, לצורך בדיקת ובחינת ההצעות
סמכות וועדת המכרזים לדרוש השלמת מסמכים במכרז
במרבית המכרזים, לאחר פתיחת מעטפות המציעים, מגלה וועדת המכרזים פגמים או חוסרים בהצעה. לעיתים, מדובר בחוסרים מהותיים, ולעיתים שוליים או
פגמים בפרוטוקול וועדת המכרזים
פתיחת תיבת המכרזים איננה הליך טכני. היא הליך רגיש ומהותי, שמטרתו לתת ביטוי לעקרונות השקיפות והשוויוניות במכרז. פתיחת התיבה תעשה
עיון בהצעת משתתף שהפסיד במכרז
מטבע הדברים, לעיתים מציעים המתמודדים במכרז – מפסידים. חלק מהמתמודדים, מבקשים לבחון את ההצעה הזוכה במכרז, במטרה למצוא בה פגמים,
החלפת וועדה מקצועית במכרז
וועדות המכרזים לרוב ממנות וועדות מקצועיות ויועצים, לצורך בדיקת ההצעות שהוגשו במכרז, ניקודן ודירוגן. סמכות המינוי נעוצה בהוראות תקנה 10(ד)
הנחת הצעה בתיבת מכרזים לא נכונה
באחת מהסקירות הקודמות, דנו בתוצאת הגשת הצעות במכרז, לאחר המועד האחרון (הגשת הצעות במכרז - עמידה בזמנים). ככלל, שבנו והדגשנו
הגשת הצעות במכרז – עמידה בזמנים
מאות, ואולי אלפי פעמים, אנחנו אומרים ללקוחותינו, להקפיד על עמידה בזמנים, בהגשת הצעות במכרזים. אנחנו מדגישים שיש להתייחס לפעולה של
איתור מכרזים
רוב העסקים בישראל, לא ניגשים למכרזים. חלק מהם, מכיוון שאינם מודעים לעולם המכרזים ולאפשרויות הטמונות בו; חלק, כיוון שאינם חשופים
מעטפת המכרז
במרבית המכרזים, מופיעות הוראות ברורות ומפורשות, כיצד להגיש את ההצעה, לתיבת המכרזים. הוראות אלו נועדו לתכלית כפולה: מניעת האפשרות לתרמית
תנאי סף במכרז
חוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992, וההוראות ברשויות המקומיות (תקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח–1987, התוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, התשי"א –1950,
שאלות הבהרה במכרז
כל מכרז כולל הוראות פורמליות, שעל פיהם רשאים מציעים פוטנציאליים לפנות לעורך המכרז, לשאול שאלות הבהרה, להגיש השגה על תנאי
פסילת ערבות מיטיבה במכרז
הלכה פסוקה כי ערבות בנקאית במכרז, שאינה עומדת בדרישות המכרז - תביא לפסילת ההצעה. התוצאה המשפטית תהיה זהה, גם כאשר
הצעה הפסדית
מהי הצעה הפסדית ? הצעה הפסדית (מכונה גם "הצעה גרעונית"), היא הצעה של מציע במכרז, הנמוכה באופן משמעותי ובלתי סביר, מהאומדן
פגמים בהכנת אומדן
אומדן הנו הערכה כלכלית שמבצעת הרשות המינהלית, לצורך המכרז. ברובם המכריע של המקרים, בתי המשפט אינם מתערבים באומדן שהוכן לצורך
פתיחת תיבת המכרזים
פתיחת תיבת המכרזים איננה הליך טכני, של הסרת המנעולים מהתיבה. היא הליך מהותי ורגיש מאד, שמטרתו לתת ביטוי לעקרונות השקיפות
השלמת מסמכים במכרז
השלמת מסמכים במכרז נדרשת ע"י וועדת המכרזים, לאחר פתיחת מעטפות המציעים במכרז, אם היא סבורה שההצעה כלשהי איננה מתייחסת למכלול
הצעה יחידה במכרז
וועדות מכרזים רבות, ברשויות המקומיות, מוצאות עצמן דנות בהצעה יחידה במכרז. זאת, בין בשל פסילת הצעות מתחרות בשלב תנאי הסף,
איך מזהים ומתמודדים עם מכרז "תפור" ?
פעמים לא מועטות, אנו נתקלים בפניות לקוחות, המאתרים ומגישים הצעה במכרז פומבי שמפרסמות רשויות המדינה למתן שירותים, אולם הצעתם נפסלת,
הליכי שימוע בהליך מכרזי
בדיני המכרזים, עומדת למשתתף במכרז, אשר עלול להיפגע מהחלטתה של וועדת המכרזים, זכות הטיעון. אלא שפעמים רבות, משתתפים המוזמנים לשימוע,
איך מכינים הצעה למכרז ?
בכל שנה, רשויות המדינה מבצעות התקשרויות, בתחומים הדרושים להם, בהיקפים הנאמדים במאות מיליארדי ₪. במרבית המקרים, ההתקשרויות נעשות בדרך של

צרו איתנו קשר

טלפון (רב-קווי)

04-8661537

פקס'

04-8662067

טלפון נייד

052-4264318

דואר אלקטרוני

כתובתנו

דרך העצמאות 15, קומה 3, חיפה 3133801

  • או מלאו פרטים ונחזור אליכם