top image

מכרזים

סמכות וועדת המכרזים לדרוש השלמת מסמכים במכרז
במרבית המכרזים, לאחר פתיחת מעטפות המציעים, מגלה וועדת המכרזים פגמים או חוסרים בהצעה. לעיתים, מדובר בחוסרים מהותיים, ולעיתים שוליים או טכניים. לעיתים, מדובר על חוסרים בשלב בחינת תנאי הסף, ולעיתים
פגמים בפרוטוקול פתיחת תיבת המכרזים
פתיחת תיבת המכרזים איננה הליך טכני. היא הליך רגיש ומהותי, שמטרתו לתת ביטוי לעקרונות השקיפות והשוויוניות במכרז. פתיחת התיבה תעשה ע"י וועדת המכרזים, תתועד בצורה מדויקת בפרוטוקול, כאשר עיקרי הממצאים
עיון בהצעת משתתף שהפסיד במכרז
מטבע הדברים, לעיתים מציעים המתמודדים במכרז – מפסידים. חלק מהמתמודדים, מבקשים לבחון את ההצעה הזוכה במכרז, במטרה למצוא בה פגמים, בעיות, סתירות עם המידע הידוע להם, לאתר כשלים מקצועיים של
החלפת וועדה מקצועית במכרז
וועדות המכרזים לרוב ממנות וועדות מקצועיות ויועצים, לצורך בדיקת ההצעות שהוגשו במכרז, ניקודן ודירוגן. סמכות המינוי נעוצה בהוראות תקנה 10(ד) לתקנות חובת המכרזים, הקובעת כי "ועדת המכרזים רשאית להיוועץ במומחה
הנחת הצעה בתיבת מכרזים לא נכונה
באחת מהסקירות הקודמות, דנו בתוצאת הגשת הצעות במכרז, לאחר המועד האחרון (הגשת הצעות במכרז - עמידה בזמנים). ככלל, שבנו והדגשנו כי חל איסור על ועדת המכרזים להביא בחשבון הצעות אשר
הגשת הצעות במכרז – עמידה בזמנים
מאות, ואולי אלפי פעמים, אנחנו אומרים ללקוחותינו, להקפיד על עמידה בזמנים, בהגשת הצעות במכרזים. אנחנו מדגישים שיש להתייחס לפעולה של הגשת ההצעה במכרז במועד, באותה הרצינות והקפדנות, של הכנת ההצעה
איך מוצאים מכרזים
רוב העסקים בישראל, לא ניגשים למכרזים. חלק מהם, מכיוון שאינם מודעים לעולם המכרזים ולאפשרויות הטמונות בו; חלק מכיוון שאינם חשופים ואינם עוקבים אחר הפרסומים השוטפים של המכרזים; חלק מחשש שמא
מעטפת המכרז
במרבית המכרזים, מופיעות הוראות ברורות ומפורשות, כיצד להגיש את ההצעה, לתיבת המכרזים. הוראות אלו נועדו לתכלית כפולה: מניעת האפשרות לתרמית בהגשת מסמכי המכרז, על ידי מציעים שונים; וסיוע לוועדת המכרזים
תנאי סף במכרז
חוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992, וההוראות ברשויות המקומיות (תקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח–1987, התוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, התשי"א –1950, והתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958,
שאלות הבהרה במכרז
כל מכרז כולל הוראות פורמליות, שעל פיהם רשאים מציעים פוטנציאליים לפנות לעורך המכרז, לשאול שאלות הבהרה, להגיש השגה על תנאי המכרז או על דרישה המצוינת במכרז, לבקש שינוי של תנאי
פסילת ערבות מיטיבה במכרז
הלכה פסוקה כי ערבות מכרז, שאינה עומדת בדרישות המכרז, תביא לפסילת ההצעה. התוצאה המשפטית תהיה זהה, גם כאשר הערבות מיטיבה, אולם ניתן יהיה להכשירה רק במקרים חריגים. פגם בערבות הבנקאית ערבות בנקאית
הצעה הפסדית
פסילת הצעה הנמוכה מהאומדן פעמים רבות, נתקלות וועדות המכרזים, בהצעות מחיר הנמוכות משמעותית מהאומדן שהוכן למכרז. לכאורה, ככל שההצעה זולה יותר, הרי שהאינטרס הציבורי מתקיים. אולם, ההצעה הזולה ביותר אינה בהכרח
פגמים בהכנת אומדן
אומדן הנו הערכה כלכלית שמבצעת הרשות המינהלית, לצורך המכרז. ברובם המכריע של המקרים, בתי המשפט אינם מתערבים באומדן שהוכן לצורך המכרז, ובהחלטות וועדת המכרזים הנובעות ממנו. אולם כאשר מתגלים פגמים
פתיחת תיבת המכרזים
פתיחת תיבת המכרזים איננה הליך טכני, של הסרת המנעולים מהתיבה. היא הליך מהותי ורגיש מאד, שמטרתו לתת ביטוי לעקרונות השקיפות והשוויוניות במכרז. פתיחת התיבה תעשה ע"י וועדת המכרזים, תתועד בפרוטוקול,
השלמת מסמכים במכרז
השלמת מסמכים במכרז נדרשת ע"י וועדת המכרזים, לאחר פתיחת מעטפות המציעים במכרז, אם היא סבורה שההצעה כלשהי איננה מתייחסת למכלול הדרישות המופיעות במכרז. במקרה זה, רשאית וועדת המכרזים לפסול את
הצעה יחידה במכרז
וועדות מכרזים רבות, ברשויות המקומיות, מוצאות עצמן דנות בהצעה יחידה במכרז. זאת, בין בשל פסילת הצעות מתחרות בשלב תנאי הסף, ובין בשל העובדה, שכלל לא הוגשו הצעות נוספות באותו המכרז.
איך מזהים ומתמודדים עם מכרז “תפור” ?
פעמים לא מועטות, אנו נתקלים בפניות לקוחות, המאתרים ומגישים הצעה במכרז פומבי שמפרסמות רשויות המדינה למתן שירותים, אולם הצעתם נפסלת, בעילות שונות. מדובר בלקוחות שהשקיעו מאמצים רבים וטרחו בהכנת ההצעה
הליכי שימוע בהליך מכרזי
בדיני המכרזים, עומדת למשתתף במכרז, אשר עלול להיפגע מהחלטתה של וועדת המכרזים, זכות הטיעון. אלא שפעמים רבות, משתתפים המוזמנים לשימוע, לא עומדים על זכותם לניהול תקין של הליכי השימוע. כתוצאה
איך מכינים הצעה למכרז ?
בכל שנה, רשויות המדינה מבצעות התקשרויות, בתחומים הדרושים להם, בהיקפים הנאמדים במאות מיליארדי ₪. במרבית המקרים, ההתקשרויות נעשות בדרך של פרסום מכרז, משמע פניה פומבית, יזומה, של הגוף, אל כלל

צרו איתנו קשר

טלפון (רב-קווי)

04-8661537

פקס'

04-8662067

טלפון נייד

052-4264318

דואר אלקטרוני

כתובתנו

דרך העצמאות 15, קומה 3, חיפה 3133801

  • או מלאו פרטים ונחזור אליכם